Jak głosować na Pradze Południe bez meldunku?

wybory2014

Mieszkasz na Gocławiu, Grochowie, Kamionku lub Saskiej Kępie ale nie jesteś tutaj zameldowany bo np. wynajmujesz mieszkanie – masz jednak prawo do udziału w wyborach samorządowych 16 listopada! Wystarczy, że dopiszesz się do rejestru wyborców. To nic trudnego.

Zgodnie z informacją Państwowej Komisji Wyborczej przyjmuje się, że dla celów wyborczych za miejsce stałego pobytu uznaje się takie, w którym stale realizuje się swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy, a nie miejsce, w którym osoba jest zameldowana.

Oznacza to, że jeżeli stale zamieszkujesz na obszarze Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy bez zameldowania na pobyt stały w Warszawie może dopisać się do rejestru wyborców, jeżeli złożysz w tej sprawie w urzędzie Dzielnicy na ul. Grochowskiej 274 pisemny wniosek.

Wniosek powinien zawierać Twoje imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL oraz adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Do wniosku trzeba dołączyć:

1. ksero ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;

2. pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepis ten dotyczy również wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać złożony, gdyż rejestr wyborców jest stały, a nie prowadzony w związku z konkretnymi wyborami. Jednak im wcześniej złoży się wniosek tym lepiej, bowiem złożenie dokumentów ostatniego dnia przed wyborami, może skutkować wydaniem decyzji dopiero po wyborach!

Na decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydawana urzędnicy mają 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Niezbędne formularze: